ENTRE, s.r.o.

ENTRE, s.r.o. je nezávislá expertná organizácia, ktorá svojimi aktivitami podporuje systémový prístup k inovačnému a trvalo udržateľnému rozvoju regiónov, miest a obcí. Pracuje v rôznych projektoch ako partner a zároveň pomáha svojim zákazníkom (veľkým firmám i malým a stredným podnikom, mimovládnym organizáciám, univerzitám, školám) zapojiť sa do európskych projektov s cieľom rozšíriť ich činnosť. ENTRE sa aktívne zúčastňuje na vzdelávaní a zabezpečuje dostupnosť vzdelávacích a aktuálnych učebných materiálov, nástrojov a metód, ako aj seminárov a rôznych školení zameraných na identifikáciu, vývoj a zlepšovanie rôznych kompetencií a znalostí. Okrem toho, že je vzdelávacím poskytovateľom, ENTRE je tiež manažérskou a poradenskou spoločnosťou, ktorá pomáha iným spoločnostiam, vzdelávacím inštitúciám a mimovládnym organizáciám pripraviť návrh projektu, riadiť projekty, koordinovať pilotné testovanie, šíriť výsledky a výstupy projektov v rámci rôznych sektorov.

The sun setting through a dense forest.

ENTRE má viacročné skúsenosti s prípravou projektov v oblasti manažmentu vedomostí, učenia sa a práce, ale aj vo vývoji metód a nástrojov na predvídanie a posudzovanie kvalifikácií a kompetencií. ENTRE poskytuje výskumné a konzultačné aktivity v širokej škále produktov a služieb naprieč rozhraním vzdelávania & vzdelávanie a trh práce.

ENTRE má skúsenosti s návrhom, vývojom a implementáciu e-learningových kurzov, kde sa prevažne zameriava na oblasť riadenia projektov a programov, marketingu, riadenia a podnikateľskej podpory. Kurzy zahŕňajú aj riadenie inovácií a klastrov.