Projekty

Poskytujeme celoživotné vzdelávanie, podporujeme výskumné a vývojové kapacity, budujeme vzťahy medzi neziskovou, akademickou a komerčnou sférou a verejnou správou. Niekoľko ukážok úspešných realizácií z nášho portfólia:

PROOF: OCHRANA PRED POVODŇAMI

PROOF

Hlavným cieľom projektu PROFF je rozvíjať zručnosti učiteľov odborného vzdelávania a prípravy v oblasti používania inovatívnych vyučovacích metód a digitálnych nástrojov v triede, aby sa študenti učili o zmene klímy a následkoch prírodných katastrof.

PROOF: Protection against flash floods (2022-1-SK01-KA220-VET-000086741)

REFACE: BUDOVANIE ODOLNÝCH REGIÓNOV

https://reface-project.eu/sk/

REFACE

Cieľom projektu programu Erasmus+ „ReFace – Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity“ je zlepšenie regionálnej prispôsobivosti a odolnosti tým, že poskytne politickým a ďalším kľúčovým hráčom inovatívne spôsoby vzdelávania a podpory v oblasti vytvárania regionálnych politík a opatrení. ReFace podporí a zlepší možnosť nadobudnutia relevantných prierezových vedomostí a schopností prostredníctvom vzdelávania vysokoškolských študentov, ale aj v rámci celoživotného vzdelávania ostatných cieľových skupín.

REFACE – projekt č.: 2020-1-SK01 KA202-078307

FAVILLE: FACILITÁTORI VIRTUÁLNEHO VZDELÁVANIA

http://faville-project.eu/sk/

FAVILLE

Cieľom projektu FAVILLE bolo zvýšiť kvalitu facilitácie v prostredí virtuálneho vzdelávania a poskytnúť zručnosti aj kompetencie, ktoré podporia facilitátorov v ich rozvoji a zlepšovaní ich práce.

ERASMUS+: Facilitátori virtuálneho vzdelávania – FAVILLE (projekt č. 2019-1-SK01-KA204-060711)